بازدید:
تاريخ : 1395/09/02

در اوضاع و احوال كنوني، بيشتر كشورهاي جهان سعي دارند به معاهده‌هاي بين‌المللي حقوق معنوي، فكري و هنري احترام بگذارند. تایپ برخي از كشورهاي جهان، از جمله كشورهاي اروپايي، در همة معاهده‌ها و سازمانهاي مدافع از حقوق مؤلف، عضو هستند. ايران و شماري از كشورهاي در حال توسعه بنا به دلايلي، كه به اختصار توضيح داده خواهد رزرو هتل شد، هنوز به هيچ يك از معاهده‌هاي جهاني حق مؤلف نپيوسته‌اند ( براي آگاهي بيشتر دربارة مطالب اين قسمت نگاه كنيد به : 1989, H., P. Collin, 52-53 pp. ؛ نراقي ، مهدي، 1366، ص 323 به بعد؛ تایپ فارسی براي ترجمة متن معاهده‌هاي برن و ژنو و ملحقات و مقاوله‌نامه‌ها نگاه كنيد به : اديب سلطاني، ميرشمس‌الدين ، 1365، پيوستها). 

بازدید:
تاريخ : 1395/09/02

در 24 ژوئيه 1971 در معاهدة جهاني مصوب 6 سپتامبر 1952 تجديدنظر شد و به صورت 21 مادة اصلي ، اعلامية الحاقي، تصميم‌نامه و کارت ویزیت دو مقاوله‌نامه درآمد و از طريق اينها سعي شد از معارضة احتمالي ميان معاهدة برن و ژنو كاملاً پرهيز شود و ميان آن دو همزيستي و هماهنگي برقرار گردد. به طور كلي در هر دو معاهده سعي شده است حق مؤلف از تجاوز متعديان به حقوق مؤلفان مصون بماند و درهمة كشورهاي عضو مراعات شود. البته ميان برخي از مواد دو معاهده تفاوت هست؛ براي مثال به موجب معاهدة برن، اثر پس از مرگ مؤلف به چاپ تراکت مدت 50 سال مشمول حمايت قانوني است و به موجب معاهدة ژنو به مدت 25 سال، در هر صورت اثري كه در يك كشور مشمول قانون حق مؤلف شود، خود به خود در همة كشورهايي كه عهدنامه را پذيرفته‌اند ، مشمول قانون قرار مي‌گيرد. 

بازدید:
تاريخ : 1395/09/02

معاهدة ژنو يا معاهدة جهاني حق مؤلف. توافقنامه‌اي است دربارة حق مؤلف كه در 1952 در مقر سازمان ملل متحد در ژنو به امضا رسيد و ظاهراً تا کارت ویزیت تاريخ تحرير اين كتاب حدود 90 كشور از سراسر جهان عضويت در آن را پذيرفته‌اند و اصول و شرايط آن را در كشور خود مراعات مي‌كنند. ايران و برخي از كشورهاي ديگر تاكنون به اين معاهده نپيوسته‌اند. اين معاهده شامل 21 مادة اصلي و يك الحاقيه است. الحاقيه، آيين‌نامه‌اي است چاپ تراکت كه اصول معاهدة ژنو را در چهارچوب فعاليتهاي فرهنگي يونسكو و به سود كشورهاي جهان سوم و تنگدست، ملايم شده است. هدف از تدوين آن، متمايل ساختن اين‌گونه كشورها به پيوستن به معاهده بوده است. 

بازدید:
تاريخ : 1395/09/02

معاهدة ژنو يا معاهدة جهاني حق مؤلف. توافقنامه‌اي است دربارة حق مؤلف كه در 1952 در مقر سازمان ملل متحد در ژنو به امضا رسيد و ظاهراً تا کارت ویزیت تاريخ تحرير اين كتاب حدود 90 كشور از سراسر جهان عضويت در آن را پذيرفته‌اند و اصول و شرايط آن را در كشور خود مراعات مي‌كنند. ايران و برخي از كشورهاي ديگر تاكنون به اين معاهده نپيوسته‌اند. اين معاهده شامل 21 مادة اصلي و يك الحاقيه است. الحاقيه، آيين‌نامه‌اي است چاپ تراکت كه اصول معاهدة ژنو را در چهارچوب فعاليتهاي فرهنگي يونسكو و به سود كشورهاي جهان سوم و تنگدست، ملايم شده است. هدف از تدوين آن، متمايل ساختن اين‌گونه كشورها به پيوستن به معاهده بوده است. 

بازدید:
تاريخ : 1395/09/02

چاپ غيرمجاز و نيز اشكال ديگر جلوگيري كند. نخستين قانون حق مؤلف در 1790 در امريكا و در 1793 در فرانسه تدوين شد. قانون آلمان در 1893 به کارت ویزیت تصويب رسيد و انگلستان در فاصلة سالهاي 1844 تا 1886 به چندين جنبش حمايت از حق مؤلف پيوست. در همة اين جنبشها بويژه بر اين بند از اعلامية حقوق بشر تأكيد مي‌شد كه «هر كس حق دارد منافع معنوي و مادي ناشي از هر نوع توليد علمي، ادبي، يا هنري را ، كه خود مؤلف آن است، حفظ كند.»نتيجة مبارزات ساليان مديد پديدآورندگان ، جنبشهاي طرفداري از حق مؤلف ، كشمكشهاي صاحبان آثار با ناشران و ناشران كشورهاي مختلف با يكديگر در سطح بين‌المللي، چاپ تراکت و بحث و بررسيها و اظهارنظرهاي حقوقدانان ، به انعقاد چند توافقنامة بين‌المللي انجاميد. بر اساس اين توافقنامه‌ها، كشورهايي كه توافقنامه را امضا كنند، از آثار يكديگر در كشورهاي خود قانوناً حمايت مي‌كنند. براي حمايت از حق مؤلف دو توافقنامة عمدة جهاني وجود دارد كه به اختصار به آنها اشاره مي‌شود. از اين توافقنامه‌ها با اصطلاحاتي چون «پيمان»، «ميثاق» ، «معاهده» ، نيز ياد مي‌كنند. 


  1  2  3  4   ...